അക്ഷയയിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിലൂടെ; സൗജന്യമായി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. കുട്ടികളുടെ സ്‌കൂൾ പ്രവേശനം തുടങ്ങി പാസ്പോര്ട്ട് എടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കുന്ന ബാർകോഡ് സഹിതമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റു കോപ്പി പ്രിന്റ് എടുത്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആധികാരിക രേഖയായി ഉപയോഗിക്കാം.

ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭിക്കുന്നതിന് കേരളം സർക്കാരിന്റെ https://cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിലെ certificate search എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയുമ്പോൾ തുറന്നുവരുന്ന പേജിൽ ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, ജില്ലാ എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യണം.

തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട വ്യക്തിയുടെ ജനന വർഷത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക.

സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ  തിരയുന്ന ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും. ഇതിന്റെ കോപ്പി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള  മരണ / വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇപ്രകാരം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.

Leave a Comment