ഇത് 1 സ്പൂണ്‍ പൊടി നരമുടി നിരന്തരമായി കറുപ്പാക്കും ഇനിവീണ്ടും നരച്ചമുടികള്‍ വരില്ല

നരയ്ക്കിപ്പോള്‍ പ്രായഭേദമൊന്നുമില്ല. കുട്ടികളില്‍ പോലും മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോള്‍ സാധാരണയാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷഭേദമില്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാരിയും കാണാം, ഇത്.

മുടി നരയ്ക്കുന്നതിന് ഡൈ മാത്രമാണ് മാര്‍ഗമെന്നു കരുതാന്‍ വരട്ടെ, അല്‍പം ബുദ്ധിമുട്ടാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ നരച്ച മുടി കറുപ്പാക്കാനുള്ള രണ്ടു വഴികളാണ് താഴെപ്പറയുന്നത്.