ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവുണ്ടോ ? എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

ഉറങ്ങാനായി ബെഡില്‍ പോയി കിടന്നാലും ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയോ, ഇനിഉറങ്ങി കിട്ടിയാല്‍ തന്നെ ആ ഉറക്കത്തെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയേയോ ആണ്പൊതുവേഉറക്കക്കുറവ്എന്ന് പറയുന്നത്‌. മൂന്ന് തരത്തിലാണ്ഉറക്കക്കുറവ് പൊതുവേ കണ്ട് വരുക.
ഏർലി ഇന്സോമിനിയ (Early insomnia) ഉറങ്ങാനായി കിടന്നാല്‍, ഉറക്കം വരാത്തകിട്ടാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒന്നാമത്തേത്. ഇതിനെ ഏര്ലി് ഇന്സോമിനിയ എന്ന് പറയും. നേരത്തെ ബെഡില്പോ്യി കിടന്ന ഉടനെ ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഒന്ന് ഉറക്കം കിട്ടണം എങ്കില്കൂിടുതല്‍ താമസം എടുക്കുന്നു. ഉത്‌ക്കണ്‌ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവരിലാണ് ഇത് കൂടുതല്‍ കണ്ട് വരുന്നത് .

എന്നാല്‍ തുടക്കത്തില്‍ കിട്ടിയ ഉറക്കത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാന്‍ (Maintaining sleep) ഇവര്ക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല. ഉറക്കത്തിനിടയില്ഇനടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക്ഉണരുന്നത് മൂലം ശെരിയായിഉറക്കം ഇവര്ക്ക് ലഭിക്കുനില്ല. വിഷാദരോഗം, മറ്റ് ശാരീരിക അസുഖങ്ങള്‍ ഉള്ളവരില്മിടഡില്ഇനന്സോമിനിയവളരെ കൂടുതലായി കണ്ട് വരാറുണ്ട്.

ലേറ്റ് ഇന്സോമിനിയ (Late insomnia)- ഉറക്കത്തിന്റെ് തുടക്കത്തിലോ, ഇടയിലോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാറില്ല ഇവര്ക്ക് , എന്നാല്സാoധാരണ എണീക്കുന്നതിന്ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ഇവര്‍ എണീക്കുകയും പിന്നീട്ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയാന്സാ‍ധിക്കാതെ വരികയുംചെയ്യും. അതി വിഷാദരോഗം ( Major depression) ഉള്ളവരിലാണ് ലേറ്റ് ഇന്സോമിനിയ കൂടുതലായും കണ്ട് വരുന്നത്.

വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ഈ സമയത്ത് പലർക്കും ശരിയായ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവുണ്ടോ ? തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു സിംപിൾ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അറിയുക. ഉറക്കം കുറയാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ? ഉറക്കക്കുറവ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ? വിശദമായി അറിയുക.. ഷെയർ ചെയ്യുക.. കാരണം ഈ സമയത്ത് ഒരുപാടു അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണിത്..അവർക്ക് ഉപകരിക്കും

Leave a Comment