മനുഷ്യന് വരുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും കവർ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നു. അറിയേണ്ടതെല്ലാം..

ചികിൽസാച്ചെലവുകൾ ആകാശം മുട്ടെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്തെ ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നത് ആഗോള ശരാശരിയെക്കാളും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേതിനെക്കാളും ഉയർന്ന രീതിയിലാണെന്നതും വസ്തുത. അടിയന്തര ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷൂറൻസിനെ ആശ്രയിക്കുകയേ മാർഗമുള്ളൂ. ഇതേ സമയം തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒഴിവാക്കലുകളെക്കുറിച്ചും ഉപഭോക്താക്കൾ മനസിലാക്കിയിരിക്കുകയും വേണം. വൈദ്യ ചികിൽസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ചെലവുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചെലവുകളും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വഴി തിരികെ ലഭിക്കില്ല. തങ്ങളുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയുടെയും ഒഴിവാക്കിയവയുടെയും ഒരു പട്ടികയുമായാണ് ഓരോ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും എത്തുന്നത്.

അറിയേണ്ടതെല്ലാം വീഡിയോ കാണൂ..