റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകള്‍ അറിയാൻ.. ഇതുവരെ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല..

നിയന്ത്രിത അളവുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം, ഭക്ഷ്യേതര ഇനങ്ങളുടെ വിതരണതിനെ ആണ് റേഷനിങ് എന്ന് സാധാരണയായി വിളിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താവിനെ അത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിൽ, തിരിച്ചറിയുകയും വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഭക്ഷ്യേതര വസ്തുക്കളുടെയും അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രേഖയാണ് റേഷൻ കാർഡ് . നാല് തരത്തിൽ റേഷൻ കാർഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ മഞ്ഞ കാർഡ് ആണ് ഏറ്റവും പിന്നാക്കനിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായി നൽകുന്നത് .  30 കിലോ അരിയും 5 കിലോ ഗോതമ്പും ആണ് ഇവരുടെ സ്യജന്യ ആനുകൂല്യം .

അടുത്ത് പിങ്ക് കാർഡ് ആണ് . മുൻ‌ഗണന വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ കാർഡ് കിട്ടുന്നത്. കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും സൗജന്യമായി 5 കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങലുമാണ് ഇവർക്ക് അനുകുല്യമായി ലഭിക്കുന്നത് . മൂന്നാമതായുള്ളതു നീല കാർഡ് ആണ് , സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുന്നവരാണിവർ , ഇവരുടെ ആനുകൂല്യം രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് കിലോ അരി എന്ന രീതിയിലാണ്, നാലാമതുള്ള കാർഡ് ആണ് വൈറ്റ് കാർഡ് സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടവർക്കാണിത് ഇത് നൽകുന്നത്. ആനുകൂല്യം: അരിയുടെ വില 8.90 രൂപ. ഗോതമ്പിന്റെ വില 6.70 രൂപ എന്ന രീതിയിലാണ്

റേഷൻ കാർഡിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം  Http://www.civilsupplieskerala.gov.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് കാർഡിലെ ബാർകോഡ് നൽകി കാർഡ് ഉടമയിൽ നേരിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് . ഇതിനു ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾനിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റുള്ള പ്രധാൻ അല്ലെങ്കിൽ  വാർഡ് കൗൺസിലറിൽ  നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , റസിഡന്റ് പ്രൂഫ്: വോട്ടർ ഐഡി, പാൻ കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട്,  ഫാമിലി മാസ്റ്ററുടെ പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പ ഫോട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ്,  ആർക്കാണ് റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നോക്കാം .

റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോയെടുത്ത് കാർഡ് പുതുക്കാത്തവർ . റേഷൻ കാർഡിൽ ഇതുവരെ ഒരു ചേരാത്തവർക്കും നിലവിൽ ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്കും ഒരു താൽക്കാലിക കാർഡ് കാർഡിന് അർഹതയുണ്ട്. റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കുന്നതിനായി ഫോട്ടോ എടുത്തെങ്കിലും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ എന്നിവർക്കാണ്
ഉപഭോക്താക്കളെ ദാരിദ്ര്യരേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എപി‌എൽ, ബി‌പി‌എൽ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബിപിഎൽ റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് പുറം കവറിൽ പിങ്ക് കവറും എപിഎൽ റേഷൻ കാർഡുകൾ ഇളം നീലയും ആയിരിക്കും,ഇതിനൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തു.