സ്തനാർബുദം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ചില മാർഗങ്ങൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

സ്തനാർബുദം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും വർധിച്ചു വരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളിലൂടെ സ്തനാർബുദം ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. സ്വയം പരിശോധന, മാമോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയ രീതികളിലൂടെ സ്തനാർബുദം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാം… സ്തനാർബുദം നേരത്തെതിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങളും രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും –

കോട്ടക്കൽ ആസ്റ്റർ മിംസിലെ Avni K P Skandhan സംസാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 9656 000 610