അന്ന് കാണിപ്പയ്യൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ കളിയാക്കിയവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവചനം ഞെട്ടിക്കുന്നത്..

അന്ന് കാണിപ്പയ്യൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ അന്ന് കളിയാക്കിയവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ … Read more

ചൊവ്വാദോഷം പോലുള്ള ദോഷങ്ങൾ വെച്ച് ജ്യോത്സ്യന്മാർ പ്രവചിക്കുകയും അതു സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ?

ചൊവ്വാദോഷം പോലുള്ള ചില ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ വെച്ച് ജ്യോത്സ്യന്മാർ പലതും പ്രവചിക്കുകയും അതു പോലെ … Read more

രോഹിണി നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ

കാന്തികശേഷിയോടു കൂടിയ വ്യക്തിത്വത്തോടൊപ്പം മെലിഞ്ഞ്, അയവുള്ളതും ‌ആകർഷണീയവും ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഹൃദയഹാരിയായ പുഞ്ചിരിയോടൊപ്പം … Read more

ഭരണി നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ മഹാമനസ്കനാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ആരെങ്കിലും പറയുന്ന … Read more