നാം കരുതും പോലെയല്ല സത്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നെറ്റിയിൽ സിന്തൂരം ഇടുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്..

വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ അടയാളമാണ് സിന്ദൂരം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം തൊടുന്നത് … Read more

ദേഷ്യം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ? ദേഷ്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

എന്തിനും ഏതിനും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമാണോ നിങ്ങള്‍ക്ക്? ദേഷ്യം വന്നാല്‍ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ … Read more

കളങ്കമില്ലാത്ത മനസുള്ളവര്‍ക്ക് വികാരങ്ങൾ അടക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.. മനസ്സിൽ അവർ നന്മയുള്ളവർ..

“ഒരു കണ്ണീർക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കയായെൻ  ആത്മാവിൽ ആയിരം സൗരമണ്ഡലം ഒരു പുഞ്ചിരി  മറ്റുള്ളവർക്കായി  ചെലവാക്കവെ ഹൃദയത്തിലാവുന്നു  … Read more